Browse Source

Translated using Weblate (Vietnamese, 59.7%, 480 of 804 strings)

keep-around/9e57006ec4561e7ae5ce428aa376abaf306e838d
Mikanoshi Kimemoshito 6 years ago committed by Weblate
parent
commit
63927139cb
  1. 4
      values-vi/strings.xml

4
values-vi/strings.xml

@ -1,4 +1,4 @@
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<resources>
<string name="app_name">Sense Toolbox</string>
<string name="app_about">Thông tin</string>
@ -421,7 +421,7 @@ Mikanoshi"</string>
<string name="systemui_hqthumbs_title">Hình thu nhỏ chất lượng cao</string>
<string name="systemui_hqthumbs_summ">Chuyển đổi hình thu nhỏ vô hiệu hóa làm giảm dữ liệu màu sắc.</string>
<string name="brightpicker_switch">Cho phép mức độ tùy chỉnh</string>
<string name="brightpicker_desc">Choose four different values</string>
<string name="brightpicker_desc"></string>
<string name="brightpicker_warn_text">Tất cả giá trị độ sáng khác</string>
<string name="timeoutpicker_switch">Cho phép các giá trị tùy chỉnh</string>
<string name="timeoutpicker_desc">Chọn ba giá trị khác nhau</string>

Loading…
Cancel
Save